خانه » پرونده های حقوقی

پرونده های حقوقی

تبانی برای بردن مال غیر از طریق ورود ثالث

تبانی برای بردن مال غیر از طریق ورود ثالث

تبانی برای بردن مال غیر از طریق ورود ثالث تبانی برای بردن مال غیر از طریق ورود ثالث: به دنبال شکایت شاکی، پرونده به شعبه … بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران ارجاع که پس از انجام تحقیقات مقدماتی، بازپرس محترم مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کرده …

ادامه مطلب »